КОНКУРС:

САВЕТОДАВНО ТЕЛО ЗА ОБЛАСТ  ИЗДАВАШТВА  ПРИ  НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ ЋИЋЕВАЦ РАСПИСУЈЕ  КОНКУРС

Позивамо завичајне писце из наше општине да се путем писаног поднеска- пријаве, обрате Савету за издаваштво Народне библиотеке Ћићевац у сврху пружања финансијске помоћи у циљу издавања публикације чије су аутори.

У пријави је потребно тачно навести следеће:

– име и презиме аутора, односно коаутора публикације, е-адреса и телефон;

– наслов публикације;

– образложење потребе штампања конкретне публикације;

– колико је публикација до дана подношења пријаве објавио/ла;

– у ком тиражу је издао/ла последњу публикацију;

– процену потенцијалних корисника предложене публикације;

– обим, врсту  и тираж публикације;

– предлог рецензената (или реч рецезента, ако је има) са њиховим звањима  и

– предрачун или спецификацију трошкова.

Рок за достављање пријава је 7 дана,  до 07.12.2021. године, личнo или путем е-поште, а рок за решавање истих је до 15.12.2021. године.