Расписан је јавни позив за избор кореографа за рад са КУД у Ћићевцу

Од понуђача се тражи : 1) ако је физичко лице, да као хонорарни сарадник/ца за потребе Народне библиотеке Ћићевац, ради на популаризацији и реализацији активности у циљу очувања и унапређења фолклора и традиције кроз ангажовање у Културно-уметничком друштву „Моравац“ као кореографа/кореографкињу.

2) Ако је понуђач правно лице или агенција, тражи се ангажовање лица као што је описано у тачки 1).

  1. Лице- особа (у наставку текста Кореограф/киња)треба да поседује организаторке способности и поред стручног знања и педагошко знање због рада са децом и омладином; Знања која се траже морају бити документована сертификатом, препоруком, биографијом, признањима и др. Пожељно је да подносилац документације дође лично ради разговора на околности ангажовања.
  • Кореограф/киња треба да своје активности спроводи у току вечери када су тренинг пробе у питању, у Ћићевцу, два пута седмично, и у дневним и вечерњим сатима када су наступи у питању( гостовања и турнеје у земљи и иностранству), у складу са планом и програмом рада и културних активности НБ Ћићевац;
  • У складу са максималном процењеном вредности  из Плана ЈН  дозвољава се ангажовање помоћника кореографа и музичара, једног или више њих, али је неопходно да понуђач сачини Програм рада за првих шест месеци  у 2021.години    (опис шта ће ко од ангажованих лица радити на пробама и наступима, и у ком обиму), почев од 1.марта 2021. године у коме би детаљно био објашњен начин рада кореографа и осталих ангажованих лица, тј, начин на који би биле одржаване тренинг пробе, колико би трајале, са којом структуром полазника и остало.
  • За реализацију наступа Кореограф/киња ће користити фундус са костимима који су у власништву установе, као и на инструменте, под условом да све након наступа буде враћено у примереном року.
  • Кореограф/киња ће бити у обавези да поштује Законе из области културе, заштите од пожара, из осталих области, правилнике везане за рад установе и КУД-а као и кућни ред који се спроводи у установи Народној библиотеци Ћићевац.

            22.02.2021.                                                      У име наручиоца услуге:

            Ћ и ћ е в а ц                                          Мишел Радовановић-директор