К О Н К У Р С

Конкурс за избор
Директора на мандатни период од 4 године

Услови конкурса су:

1. Високо образовање:
– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно на специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
– на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
2. Да кандидат има радно искуство од најмање 5 година на пословима у култури.

Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи следећу документацију:
– Лакерско уверење о здравственој способности за посао директора (не старије од 6 месеци),
– Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
– Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),
– Диплома о стеченом високом образовању (оригинал или оверена фотокопија),
– Доказ о радном искуству да кандидат има најмање пет година радног искуства у култури;
– Уверење да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање посла директора и да се против њега не води кривични поступак,
– Радну биографију са контакт подацима,
– Предлог Програма рада и развоја Народне библиотеке „Ћићевац” за период од четири године.

Пријаву послати у затвореној коверти са назнаком „За конкурс”, на адресу:
ЈУ Народна библиотека Ћићевац
Карађорђева 108, 37210 Ћићевац

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Број телефона за информације је 037/811-117. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Овај унос је објављен под Вести. Забележите сталну везу.